Druhá světová válka

Druhá světová válka zapříčinila dlouhou řadu společenských a politických změn, jejichž důsledky jsou patrné do současnosti. Během šesti let se odehrálo největší masové vraždění v dějinách lidstva. Zvrácená rasová teorie nacistů vedla ke vzniku hrůzného systému řízeného masového pronásledování a vyvražďování osob především židovské národnosti. V důsledku války došlo k razantním změnám na mapě Evropy. Německo odstoupilo řadu území okolním státům. Hranice Polska byly posunuty na západ, jeho východní část připadla SSSR. Československo se muselo ve prospěch Sovětů vzdát Podkarpatské Rusi. V Československu a Polsku došlo násilným vysídlením německy mluvícího obyvatelstva k zániku těchto národnostních menšin. Ve východní části Evropy se začal prosazovat politický vliv Sovětského svazu a začal zde vznikat tzv. východní blok. Během několika let po skončení války se v celé východní Evropě prosadily komunistické režimy.

TextyTexty